ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง

2541 ปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรม (ว.ทบ.) ภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา (ว.ทม.) ภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2559 ปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการให้คาปรึกษา (ปร.ด.) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557-ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทางาน/การสอน

การทางานด้านฝึกอบรม

2543-2550       วิทยากร และกรรมการบริหาร บริษัท ซินเนอยี่ เทรนน่ิง แอนด์ ดี เวลลอปเมนท์ จำกัด
2550-2556       ผู้อำนวยการและวิทยากร หจก.ฮาร์ท แอนด์ เฮด กรุ๊ป ฝึกอบรม และ การให้การปรึกษา ทางจิตวิทยา
2558-2559       ที่ปรึกษา และวิทยากร The8 solution Co., Ltd (All HR Solutions, we can)

การทำงานด้านการสอน(จิตวิทยา/การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

2550-2555        อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550-2555        อาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรม ศิลปากร
2550-2552        อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
2551-2555        อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์และ คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2551-2555        อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
2555-2559        อาจารย์ประจำอัตราจ้างพิเศษ ตาแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2557-ปัจจุบัน    อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระบวนวิชา “ครอบครัวบาบัด” และหลักสูตรปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ผู้สอนหัวข้อ “การให้การปรึกษาในองค์การ”
2559                 อาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าทีมผู้สร้างรายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจาวันใน ระบบ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) ใน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ และกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การทำงานด้านการสอน(จิตวิทยา/การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

– ออกแบบและจัดฝึกอบรมโดยใช้ความรู้และกระบวนการทางจิตวิทยา เช่น การฝึกอบรมโดยใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ และ เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, การฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจตนเอง,การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ชีวิตและ การทางาน, การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว, การสร้างทีมงานและความผูกพันในองค์กร, การสร้างทักษะการ ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา, การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรด้านการจัดกิจกรรมทางจิตวิทยา, กิจกรรม Walk Rally หรือ Outdoor Activity

– การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาจิตใจโดยใช้ความรู้และกระบวนการทางจิตวิทยา เช่น การให้คาปรึกษาแบบรายบุคคล การให้การปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาในการทางานและการใช้ชีวิต การให้การปรึกษาครอบครัวเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ , การให้ คำปรึกษาแบบเฉพาะเพื่อเสริมสร้างกาลังใจ

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

หน่วยงานเอกชน เช่น ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (สานักงานใหญ่), บุคลากรโรงแรม Le Meridien, บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จากัด สมุทรปราการ, บริษัท MAGOTTEAUX จากัด, บริษัท เคซีอี อิเลคทรอนิคส์ จากัด พระนครศรีอยุธยา, บริษัท ปูนซีเมนต์ ไทย จากัด ลาปาง, บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จากัด, บริษัท ไทยฟูด แอนด์เคมิคอล จากัด กรุงเทพ, บริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล ลาพูน, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน), บริษัท เคียวเซร่า เฮนเซกิ จากัด ลาพูน, Embassy Freight กรุงเทพ, TANAKA Precision ลาพูน, บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จากัด, บริษัท Thai NJR จากัด, บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต เป็นต้น

หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เช่น โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, โรงพยาบาลสบเมย แม่ฮ่องสอน, โรงพยาบาลธัญญรักษ์ แม่ฮ่องสอน, ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ,เทศบาลตาบลบ้านกลาง ลาพูน, บุคลากรแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลลาพูน, เทศบาลหาดกรวด อุตรดิตถ์ เป็นต้น

หน่วยงานด้านการศึกษา เช่น บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต, สโมสรนิสิตคณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, นิสิตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ครูและบุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย เชียงใหม่, คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ลาปาง, บุคลากรมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่, นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร, นักเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช, นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นต้น

หน่วยงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เช่น บ้านเด็กชาย เชียงใหม่, Malteser International พังงา, บริษัท เบลูก้าเอสแอล จากัด, International Organization for Migration (IOM), ADRA เชียงราย, บ้าน Sarnelli หนองคาย, โครงการรอยยิ้มของเด็ก ในพื้นที่ ประสบอุทกภัยจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี โดยองค์การยูนิเซฟ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, โครงการเติมใจให้เต็มใจ พื้นที่สามจังหวัด ภาคใต้ โดย Save the Children เป็นต้น

ผลงาน และรางวัลในปี พ.ศ.2560

รางวัลวิชายอดนิยมในระบบ Thai MOOC* โดยเป็นหัวหน้าทีมคณาจารย์ดำเนินการสร้างวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจาวัน ภายใต้ นโยบายสาคัญของรัฐบาล ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจากความร่วมมือของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโลยีแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้รับรางวัลวิชาที่มีจานวนผู้เรียนสูงสุดในภาคเหนือ (วิชายอดนิยม) *ระบบการศึกษา แบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ มาเป็นข้อจำกัด ไม่มีการเก็บ ค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจำกัดจำนวนรับ เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนความรู้ที่สนใจได้โดยไม่มีเงื่อนไข

รางวัลผู้ปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 (Good Practices) วิชา การพัฒนาทักษะทางจิตสังคม ในกลุ่ม สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร กรมกิจการเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาทิ หลักสูตร การบำบัดฟื้นฟูเยียวยาเด็ก หลักสูตรการป้องกันตนเองจากความรุนแรงสาหรับเด็ก เป็นต้น

เมนู