ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ

ปริญญาเอก : ปร.ด. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

ปริญญาโท: วท.ม. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี : ศศ.บ. จิตวิทยาสังคม (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยพายัพ

การฝึกอบรม :
– Psychological & Behavioral Strength-Base Through Innovative
– International Approaches : 1 year

จิตบาบัดตามแนวซาเทียร์ในถาดทราย คร้ังท่ี 2 (Satir in Sand Tray#2)

ปัจจุบัน ดำรงตาแหน่ง : กรรมการกลาง สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ประสบการณ์
งานวิจัย

– ประเมินผลการจัดงาน 16th Asia-Pacific Dance Competition ครั้งที่ 1 ที่ได้รับการ สนับสนุนจาก Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)
– ประเมินผลการจดั งาน Bangkok International Children’s Theatre Festival (BICT Fest) ครั้งที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนนุ จาก Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)
– การเลือกคู่ครองตามหลักสมชีวิตธรรม 4
– การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มเผชิญความจริง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ ดาเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่ของนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร

วิทยากรการจัดกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาภาครัฐและเอกชน (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน) ภาครัฐ

 • Workshop “บุคลิกภาพและการสื่อสาร” โรงเรียนสตรีศรีน่านชั้นปีที่ 1-6
 • Workshop “ภาวะผู้นา” โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนเตรียมทหาร -Workshop“พัฒนาศกัยภาพจากภายในสู่ภายนอก”วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 • Workshop “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเข้าสังคม” นิสิตทุนชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 1-2 โครงการเพรชใน ตรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร
 • Workshop “การเสริมสร้างทักษะการส่ือสารท่ีจาเป็นสาหรับครู” สาหรับนิสิตครู ช้ันปีที่ 2 รุ่น 1-2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์
 • Workshop “การส่ือสารครู ผู้ปกครอง และนักเรียน” โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี ปี 2556 – Workshop 2 วัน “โครงการหลักสูตรการอบรมบริหารและการจัดการองค์กรสวัสดิการชุมชนสู่องค์มาตรฐานองค์กรสวัสดิการชุมชน” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ สถาบันวิจัยและทรัพยากรมนุษย์และสังคม
 • “การสัมนาเชิงปฎิบัตการองค์การสวัสดิการสังคมเพื่อกาหนดแนวทางการ จัดสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ประจาปี 2561” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • Workshop “Better Together” พนักงานฝ่ายพลังงาน SCG 3 รุ่น
 • Workshop “Educator Service Mind in Private School” โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์
 • Workshop “รู้ตน รู้คน รู้ใจ” และ หลักสูตร “ร้อยคน ร้อยงาน จัดการด้วยตนเอง” สาหรับ นักศึกษาทุนของม.หอการค้าไทย
 • Workshop 4 คร้ังต่อ 1 ปี “Love Me More” วิทยุการบิน
 • Workshop “Love You More” C ASEAN
 • กระบวนการให้การปรึกษาใน Family Business
 • Workshop “Future Entrepreneurs Forum: FEF รุ่น 6” สาหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
 • Workshop “การบริหารจัดการตนเอง” “ภาวะผู้นา” และ “การสร้างทีมด้วยความคิดและหัวใจ รุ่นท่ี 1-2 ” บุคลากรและผู้บริหารของบริษัทมากอตโต จากดั
 • กระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาเพื่อติดตามผล หัวข้อ “เสริมสร้างอุปนิสัยที่ดี 7 ประการ”สาหรับ บุคลากร ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
 • Workshop “การสื่อสารด้วยหัวใจ” และ “การพัฒนาครู และจิตวิทยาสาหรับครู” ท่ี Bangkok Dance Academy
 • Workshop “ทักษะส่ือสารเบ้ืองต้น” โค้ชเทวันโด เครือ RDC ทุกสาขา
 • การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และการสื่อสารในองค์กร ด้วยเครื่องมือ Finger Bioscan
  • สำหรับผู้บริหาร Magotteaux Co., Ltd.
  • สำหรับผู้บริหาร Japanrent (Thailand) Public Company Limited
  • สำหรับผู้บริหาร Independent Financial Consulting Group (IFCG) o สำหรับคุณครูและนักเรียน Bangkok Dance Academy จำนวน 10 สาขา สำหรับบุคลากร TNY Success Center
อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยภาครัฐและสถาบันเอกชนต่างๆ

– มารยาทและบุคลิกภาพในสังคมโลก
– จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม
– จิตวิทยาพัฒนาการ
– ทักษะชีวิต
– จิตวิทยาการเรียนรู้
– จิตวิทยาเพื่อความงอกงามของชีวิต
– เสริมสร้างบุคลิกภาพของการเป็นนักธุรกิจ
– การส่ือสารในชีวิตประจาวัน
– ฝึกทักษะการให้คำปรึกษา
– จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
– จิตวิทยาสังคม
– การวิจัยและประเมินผล
– พฤติกรรมศาสตร์
– กระบวนกรทางจิตวิทยา
– จิตวิทยาบุคลิกภาพ

Languages: Thai / English
Menu